Leiebetingelser for utstyr

Leiebetingelser - kortversjon

  • Leietaker er ansvarlig for utstyret som leies.
  • Leietaker skal erstatte utstyr som skades, stjeles eller går tapt.
  • Utlevering av utstyret er lik leietakers aksept av leiebetingelsene.

Leiebetingelser - full beskrivelse

1. Leie av utstyr er tilgjengelig ved at leietaker velger ønsket utstyr på vår hjemmeside, hvor betaling og aksept av denne avtale foregår.

2. Leietaker har fullt ansvar for utstyret som er bestilt og har ikke mulighet å benytte annet utstyr enn det som er bestilt i løpet av leieperioden. Dette for å sikre korrekt tilgjengelighet til enhver tid. Hvis endringer eller tillegg skal gjøres må dette bestilles på websiden i forkant.

3. Ved utleie der leietaker låner nøkkel for å få tilgang til utstyret, er leietaker ansvarlig for å sikre at ingen andre personer uten gyldig leieavtale eller annen beviselig tilgang har tilgang til utstyret. Utstyrslageret skal alltid være låst når leietaker ikke er til stede innen eller har direkte oversikt over lageret.

4. Leietaker samtykker å overholde alle statlige og lokale forskrifter, samt alle lovlige direktiver og utleiers regler under leieperioden. I tilfelle brudd på disse reglene er leietaker eneansvarlig. Leietaker samtykker i å varsle utleier om hendelser eller skader som oppstår under leie.

5. Leietaker bekrefter at han eller hun enten:
a) er i stand til å betjene utstyret. Dette inkluderer hvordan montere, bruke, demontere, rengjøre og lagre – eller
b) ikke vet hvordan og derfor vil sørge for å ta online-kurset presentert på https://shop.freesport.no/online-guide/ i forkant av leieperioden. Alternativt få hjelp av en instruktør eller annen med riktig kompetanse og kunnskap hvis tilgjengelig.

6. Leietaker er ansvarlig for å forlate utstyret etter bruk slik anvist i reglementet som både skal være oppslått på vegg i/ved lagringsplass og på våre websider. Dette betyr i en ren og representativ tilstand. Sand, gress og annet skal være skylt og/eller børstet av. Alle hulrom skal være tømt for vann slik at lagerplassen og utstyret holdes mest mulig tørt.

7. På websiden for utleieproduktene https://shop.freesport.no/ er det under hvert produkt et avsnitt som heter “description”. Her vil leietaker finne alle merknader til det enkelte produkts tilstand. Leietaker har ansvar for å kontrollere at alt utstyr som han/hun skal leie er i god stand og i henhold til denne tilstandsbeskrivelsen. Hvis skader eller mangler som ikke er oppført eller navngitt under tilstandsbeskrivelsen, skal leietaker informere utleier umiddelbart og før bruk. Hvis ikke vil leietakeren bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnadene for reparasjon eller utskifting.

8. Leietaker er ansvarlig for å kontakte utleier umiddelbart, og innen en time etter at leieperioden er utløpt, hvis utstyret han/hun har leid er blitt skadet eller mistet i løpet av leieperioden.

9. I de tilfeller hvor utleier krever depositum, er dette for å sikre at leietaker tar ansvar og håndterer utstyret som beskrevet i denne avtalen og øvrig reglement. Utleier gjør jevnlige kontroller av utstyret (minst hver uke). Hvis alt er i orden vil depositumet bli returnert omtrent en uke etter at leieperioden er avsluttet. Det kan ta opptil 10 dager ekstra før depositumet er tilbake på leietakers konto av hensyn til det aktuelle betalingsselskap / kortselskap som er benyttet og deres rutiner for tilbakebetaling.

10. Leietaker bærer all risiko for skade, tap eller tyveri av utstyret og skal betale utleier kostnadene for reparasjon, utskifting eller erstatning. Leietaker forstår at utleier ikke kan holdes ansvarlig på noen måte for personskade på seg selv eller andre, eller tap eller skade på utstyr og personlige eiendeler som brukes i samsvar med utførelsen av utleietjenesten.

11. Leietaker er ansvarlig for å returnere det leide utstyret som avtalt innen tid som vist i leiekontrakten, og at det blir belastet et gebyr ved forsinkelser.

12. Ved transport samtykker leietaker at det er hans eller hennes ansvar å sørge for forsvarlig transport av utstyret på kjøretøyet, og at det må transporteres ved hjelp av forsvarlige fastholdelsesinnretninger. Leietaker erkjenner at feil lasting og festing av utstyret kan føre til skade på hans eller hennes kjøretøy, andre kjøretøyer og utstyret. Leietaker frigjør utleier fra alt ansvar og for all hjelp som gis ved lasting eller sikring av utstyr og for alt ansvar for skade som måtte oppstå på hans eller hennes kjøretøy under lasting, lossing eller transport av utstyret.

13. Leietaker erkjenner uttrykkelig at vannsport er en aktivitet med iboende risiko for personskade og eiendom. Leietaker er klar over disse risikoene og forstår dem. Leietaker erkjenner at det alltid må brukes sikkerhetsutstyr mens han/hun er på vannet.

14. Leietaker forstår at bruk av en personlig flytende enhet slik som redningsvest ikke fjerner alle risikoer for skader, og heller ikke gjør vannsport til en sikker aktivitet. Leietaker påtar seg uttrykkelig risikoen ved aktiviteten.

15. Leietaker frigjør herved utleier, dets agenter, entreprenører, ansatte og/eller eiere fra ansvar knyttet til uaktsomhet, tap, utgifter eller kostnader, inkludert advokatkostnader, som oppstår av skader enten det er til personer eller eiendommer.

16. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom utleier og leietaker, og ingen vilkår kan fravikes eller modifiseres, inkludert muntlig modifisering, bortsett fra skriftlig signert av begge parter. Fremleie er ikke tillatt.

17. Utleier forbeholder seg retten til å nekte leietakeren eller noen annen person tilgang til eller videre bruk, hvis utstyret brukes feil eller det kan være utsatt for skade på utstyr, personer eller tredjepart.

18. Fra tid til annen tar utleier eller en av utleiers partnere bilder og video under aktivitet. Leietakeren er enig i at utleierens eller utleiers partnere kan bruke slike bilder eller videoer i egne kampanjer, reklame eller reklamemateriell i hvilket som helst format. Leietaker samtykker i at opphavsretten hviler på slike autoriserte parter.

19. Leietaker har lest denne avtalen og forstår den. Bestilling og betaling er lik aksept av disse betingelser.